11/10/10

QUEIXES FRONT ALS JUTGES

Segons la memòria del CGPJ del 2009, en comparació amb el 2008 hi ha un descens del 15% en el nombre de reclamacions pel tracte rebut pels jutges. Aquesta dada s’ha reflectit a la premsa com un descens en el volum de queixes respecte de l'Administració de Justícia.

De Jutges, com de metges o d’advocats, n’hi de bons, de no tan bons i de dolents, però, mes enllà de l’aparent anècdota del destinatari de les repetides queixes, cada dia hi ha més jutges substituts quina qualitat jurídica no sempre resulta homogènia, la qual cosa sumada a les habituals dilacions de la nostra Justícia, per la sobrecàrrega d’assumptes de la que és objecte, i la manca de conseqüències en el sistemàtic incompliment dels terminis imposats per les lleis a l'oficina judicial, fan dubtar de la repetida disminució de queixes, si més no respecte de l’Administració de Justícia en general.

Deficiències de la nostra Administració de Justícia que lluny de trobar una solució en reformes com la de la recent implantació de la nova Oficina Judicial, cada dia s’agreugen més, per manca de pressupost per dotar de més jutges de carrera els nostres Jutjats i per manca de les reformes estructurals que caldrien, poder pel temor que el creixement del nombre de litigis podria ser directament proporcional a la major eficàcia d’una Justícia de qualitat i sense dilacions. Explicació, que no seria en cap cas una justificació de les deficiències de la nostra Administració de Justícia, que reclamen una solució. Solució que provablement no es faci efectiva si hi ha una resignada acceptació per part dels ciutadans i dels juristes, com semblaria indicar la referida disminució de queixes.

Amb tot, és cert que l’òrgan al qual cal que en tot cas adrecem qualsevol queixa envers a un jutge sempre sigui el CGPJ, sense perjudici de reproduir la mateixa queixa en altres organismes externs al Poder Judicial, com els Síndics de Greuges, el Defensor del Pueblo, les Comissions ad hoc com la CRAJ del Col•legi d’Advocats de Barcelona, etc., ateses les facultats disciplinàries del CGPJ envers als jutges , alhora que òrgan responsable de la promoció i ascens en l’escalafó judicial.